عنوان: پژوهش های نوین آبزیان ایران

 حوزه فعالیت: انتشار پژوهشهای آکادمیک مربوط به شیلات

  قابل  توجه نویسندگان و پژوهشگران محترم:

1- مقالاتی که به شیوه کیفی یا ترکیبی نوشته شده باشند در اولویت بررسی قرار می گیرند.

-2-قبل از ارسال مقاله به صورت کامل راهنمای نویسندگان و راهنمای اخلاقی مجله مطالعه شود

3- قبل از ارسال مقاله به تناسب مقاله با محورهای درج شده در بخش اهداف و چشم انداز مجله توجه فرمایید.

4- خواهشمند است قبل از ارسال مقاله، از عدم چاپ مقالات با موضوع مشابه در شماره های قبلی مجله اطمینان حاصل نمایید.  

7  تمامی مقالات ارسالی به مجله ی پژوهش های نوین آبزیان ایران قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابه یاب بررسی خواهند شد.

صاحب امتیاز
دانشگاه کردستان

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه